Ünvanı

Doç. Dr.

FATİH BEKTAŞ

Adı-Soyadı

FATİH BEKTAŞ

Doğum Yılı ve Yeri

1982-BAKIRKÖY

Fakülte/Yüksekokul

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

 

E-posta/Web

fatihbektas@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1721-1703

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

2001-2005

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

2006-2009

Doktora

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ

2009-2010

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ

2010-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş 

Görev Dönemi 

Arş. Gör.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2005-2013

Dr. Öğr. Üyesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

2013-2017

Doç. Dr.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

2017-2018

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2018-DEVAM EDİYOR

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev 

Görev Yılı

KİYU MREF Dekan Yardımcılığı2018-2021
ESOGÜ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI2013-2016
ESOGÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN YADIMCILIĞI2016-2018
ESOGÜ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI2013-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev 

Görev Yılı

 

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇIMEN ISMAIL,KILINÇ ALI ÇAGATAY,BEKTAS FATIH,KARADAG ENGIN,YALÇIN MIKAIL (2020). Misconceptions in Phenomenological Research in Educational Administration: An Analysis Based on Theses. Research in Educational Administration Leadership, 5(1), 139-196

YALÇIN MIKAIL,BEKTAS FATIH,ÖZTEKIN ÖZGE,KARADAG ENGIN (2016). Factors Affecting the Identification of Research Problems in Educational Administration Studies. Educational Sciences:Theory Practice, 16(1), 23-52.

Karadağ, E., Bektaş, F., Çoğaltay, N., & Yalçın, M. (2015). The effect of educational leadership on
students’ achievement: a meta-analysis study. Asia Pacific Education Review, 16(1), 79-93.

Bektaş, F. (2014). School Principals’ Personal Constructs Regarding Technology: An Analysis
Based on Decision-making Grid Technique. Educational Sciences: Theory & Practice,14(5), 1-9.
DOI: 10.12738/estp.2014.5.2179.

Karadağ, E., & Bektaş, F. (2014). Women Administrators in Education: Leadership Behavior
Assessment According to Teachers’ Perceptions. Journal of Studies in Social Sciences, 7(1), 32-40.

Çoğaltay, N., Karadağ, E., & Bektaş, F. (2014). School leadership and organizational justice:
A meta-analysis with Turkey representative sample. İnternational Journal of Education, 6(1), 49-60.

Bektaş, F., Nalçacı, A., & Karadağ, E. (2013). The relation between teachers’ ındividual values
and their perception of leadership. International Journal of Learning & Development, 3(6), 83-89.
Turan, S., & Bektaş, F. (2013). The relationship between school culture and leadership practices.
Eurasian Journal of Educational Research, 52, 155-168.

Karadağ, E., & Bektaş, F. (2013). The analysis of relationship between organizational power and
organizational trust. European Online Journal of Natural and Social Sciences; 2(4), 597-600.

Bektaş, F. (2012). Cognitive fictions of classroom teacher about the values they possess: a
phenomenological analysis, Educational Science: Theory and Practice, 12(2), 1227-1238.

Bektaş, F. & Nalcaci, A. (2012). The Relationship between personal values and attitude towards
teaching profession, Educational Science: Theory and Practice, 12(2), 1239-1248.

Bektaş, F. & Öcal, M.F. (2012). School Culture as the predictor of job satisfaction with respect to
teachers` perceptions: A causal study. The New Educational Review, 27(1), 295-305.

Bektaş, F. & Kılıç, D. (2011). Relationship between school culture perceived by teacher candidates
and their democratic attitudes, The New Educational review, 25(3), 128-138.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Karadağ, E., Bektaş, F., Çiftçi, Ş. K., Danışman, Ş., Solpuk, N., Ay, Y., Yalçın, M., ve Tosuntaş, Ş. B.
(2014, August). A research related to the Publication and Citation performances of educational
sciences in Turkey. International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human
Behaviour Study, Hong Kong.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Karadağ, E., Çiftçi, Ş. K., & Bektaş, F. (2015). Discussion, Limitations and Suggestions.
In Leadership and Organizational Outcomes (pp. 255-267). Springer International Publishing.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇIMEN ISMAIL,BEKTAS FATIH,YÜCEL CEMIL (2019). Okul Müdürlerinin Ögretmenlerle Ilgili
Degerlendirmelerinin ÖgretimselLiderlik Baglamında Incelenmesi. Inönü Üniversitesi Egitim
Fakültesi Dergisi, 20(1), 254-272.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi:
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 93-119.

Bektaş, F. Çoğaltay, N., ve Sökmen, Y. (2014). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik
Stillerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 122-130.

Bektaş, F., Nalçacı, A., & Karadağ, E. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin algıladıkları evrensel

değerlerin bir yordayıcısı olarak okul iklimi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
15(1), 281-293.

Akan, D., Bektaş, F., & Yıldırım, İ. (2014). The Relationship between ethical leadership and
organizational cynicism based on primary teachers` Perceptions. E-Journal of New World Sciences
Academy, 9(1), 48-56.

Bektaş, F., & Nalçacı A. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Uluslararası Avrasya
Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 1-13.

Nalçacı, A., & Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 239-258.

Turan, S., Karadağ, E., & Bektaş, F. (2011). Üniversite yapısı içerisinde öğrenen örgüt ve örgütsel
bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(4), 627-638.


Ozan, C., & Bektaş, F. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin
motivasyon düzeyleri (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,
15(1), 51-66.

Aypay, A., & Bektaş, F. (2010). Eğitim Fakültelerinde Gözlenen Örgütsel Modeller: Öğretim Elemanı
Örnekleminde Betimsel Bir Araştırma, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 45-59.

Kök, M., & Bektaş, F. (2010). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin liderlik stillerinin
belirlenmesi, Çağdaş eğitim Dergisi, 35(381), 15-22.

Bektaş, F. (2010). Örgütsel imaj ve örgüt kültürü: Öğretmen adayı örnekleminde nedensel bir
araştırma, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 1, 5-18.

Bektaş, F., & Dilekmen, M. (2010) "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyumlarının Bireysel Değişkenler
Açısından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 303-316.

Bektaş, F., Nalçacı, A., & Ercoşkun, H. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi,
2 (2), 19-31.

Dilekmen, M., Başçı, Z. & Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 223-231.

Kılıç, D. & Bektaş, F. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumlarının Değerlendirilmesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 15-25.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Turan, S., Bektaş, F., Yalçın, M., & Armağan, Y. (2015, Mayıs). Eğitim yönetimi alanında bilgi üretim
süreci: Eğitim yönetimi kongrelerinin rolü ve serüveni. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 142).
Gaziantep:Gaziantep Üniversitesi.


Yalçın, M., Karadağ, E., Bektaş, F., Öztekin, Ö., & Yücel, C. (2015, Mayıs). Okul müdürlerinin
yetenek yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 249).
Gaziantep:Gaziantep Üniversitesi.


Bektaş, F., Çoğaltay, N., & Karadağ, E. (2015, Mayıs). Okul yöneticilerinin öğretim liderliği rollerinin
öğretmenlerin öz-yeterliklerine etkisi: Öğrenen örgüt algısının yapısal eşitlik modeliyle aracılık
etkisinin belirlenmesi. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (s. 484). Gaziantep:Gaziantep
Üniversitesi.

Bektaş, F., Çoğaltay, N., ve Sökmen, Y. (2014, Eylül). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin
liderlik stillerinin örgütsel bağlılık üzerindeki rolü. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (s.174). Kocaeli:
Kocaeli Üniversitesi.


Karadağ, E., Bektaş, F., Çiftçi, Ş. K., Tosuntaş, Ş. B., ve Danışman, Ş. (2014, Mayıs). Mesleki Benlik
Saygısının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonuna Etkisi: Öz-Yeterlik Aracılığının Yapısal Eşitlik
Modeliyle Test Edilmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (s.164). Gaziantep:
Gaziantep Üniversitesi.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Bektaş, F. (2015). Deger yaratımı ve finansal performansın öngörülmesi (Ed: Turan, S. ve Gümüs
S.). Rekabetçi Değerler Liderliği. Ankara: PegemA.


Turan, S., ve Bektaş, F. (2014). Liderlik (Ed. Turan, S.). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve
Uygulama. Ankara: PegemA.


Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations. NJ: Prentice Hall [Çeviri: Karataş, İ., H., &
Bektaş, F. (2014). Bölümlenmiş biçim. (Çev. Ed. A. Aypay) Örgütler ve yapıları (s. 380-431). Ankara:
Nobel].

Diğer YayınlarPROJELER

BAP (2015, Yönetici). “Eğitim Yönetiminde Araştırma Sorusu Belirlemede Etkili Faktörler”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

BAP (2016, Araştırmacı). “Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf
Analizi Araştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Son Güncelleme: 2021-03-29 12:25:12

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021